Thứ Bảy, 9 tháng 11, 2013

Công văn số: 5406/TCHQ-TXNK V/v Xác minh thiết bị đồng bộ

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
_______
Số: 5406/TCHQ-TXNK
V/v Xác minh thiết bị đồng bộ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________
Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2013

Kính gửi: Công ty TNHH Geng thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh
(KKT Vũng Áng - Kỳ Long - Kỳ Anh - Hà Tĩnh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1308081/CV-FHS ngày 28/08/2013 của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh về việc xác định thiết bị đồng bộ để áp dụng thuế theo máy chính. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ci6ng văn của Công ty chỉ nêu tên hàng hóa mà không có hồ sơ kèm theo nên Tổng cục Hải quan không có cơ sở trả lời cụ thể.

Đề nghị Công ty nghiên cứu Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/04/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; thủ tục kê khai, phân loại, tính thuế đối với máy móc thiết bị thuộc các Chương 84 và Chương 85 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi là tổ hợp, dây chuyền, đáp ứng chú giải 3, 4, 5 Phần XVI của Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam tại Điều 97 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính hoặc liên hệ với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Geng thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh biết./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang

Nguồn: http://vnexim.com.vn/forum/bai-viet/27353-Cong-van-so-5406-TCHQ-TXNK-V-v-Xac-minh-thiet-bi-dong-bo#ixzz2k8UCv89J

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Copyright © . DIỄN ĐÀN XNK VIỆT NAM - Posts · Comments
Theme Template by BTDesigner · Powered by Blogger