Thứ Bảy, 9 tháng 11, 2013

Công văn số: 5346/TCHQ-TXNK V/v Ưu đãi thuế nhập khẩu

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
_______
Số: 5346/TCHQ-TXNK
V/v Ưu đãi thuế nhập khẩu
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________
Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2013

Kính gửi: Công ty TNHH cơ khí chế tạo và bê tông FECON
(Khu CN số 4, Khu kinh tế Nghi Sơn, Thanh Hóa)

Trả lời công văn số 03/2013/CV-FCNS ngày 29/8/2013 của Công ty TNHH Cơ khí chế tạo và bê tông fecon Nghi Sơn về việc miễn thuế nhập khẩu đối với dự án đầu tư trong khu Kinh tế, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Việc ưu đãi về thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định được thực hiện theo quy định tại Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14/06/2005; Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/08/2010 của Chính phủ, theo đó: Địa bàn được ưu đãi về thuế nhập khẩu thực hiện theo Danh mục địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (ban hành kèm theo Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp) và Nghị định số 53/2010/NĐ-CP ngày 19/05/2010 quy định về địa bàn ưu đãi đầu tư, ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với đơn vị hành chính mới thành lập do Chính phủ điều chỉnh địa giới hành chính. Các dự án đầu tư vào khu Kinh tế, Khu Công nghiệ không thuộc Danh mục địa bàn ưu đãi thuế; do đó, dự án của Công ty TNHH Cơ khí chế tạo và Be tông fecon Nghi Sơn đầu tư tại Khu kinh tế Nghi Sơn không được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH cơ khí chế tạo và bê tông FECON Nghi Sơn biết và thực hiện./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
Lỗ Thị Nhụ

Nguồn: http://vnexim.com.vn/forum/bai-viet/27359-Cong-van-so-5346-TCHQ-TXNK-V-v-Uu-dai-thue-nhap-khau#ixzz2k8Uusmro

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Copyright © . DIỄN ĐÀN XNK VIỆT NAM - Posts · Comments
Theme Template by BTDesigner · Powered by Blogger