Thứ Hai, 7 tháng 11, 2011

Công văn số: 7252/BTC-CST V/v chính sách thuế TTĐB đối với điều hòa trung tâm

BỘ TÀI CHÍNH
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------
Số: 7252/BTC-CST
V/v chính sách thuế TTĐB đối với điều hòa trung tâm
Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2010

Kính gửi:
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
- Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Thời gian vừa qua, Bộ Tài chính nhận được phản ánh của một số đơn vị và địa phương gặp vướng mắc trong việc xác định thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) đối với điều hòa nhiệt độ trung tâm được nhập khẩu nhiều lần, nhiều chuyến. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:
Theo Điều 2 Luật thuế TTĐB số 27/2008/QH12 ngày 14/11/2008 về đối tượng chịu thuế TTĐB thì “Điều hòa nhiệt độ công suất từ 90.000 BTU trở xuống” thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB.
Theo Điều 2 Thông tư số 64/2009/TT-BTC ngày 27/4/2009 hướng dẫn thi hành Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt thì:
“Đối với mặt hàng điều hòa nhiệt độ công suất từ 90.000 BTU trở xuống thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB: Trường hợp cơ sở sản xuất bán hoặc cơ sở nhập khẩu nhập tách riêng từng bộ phận là cục nóng hoặc cục lạnh thì hàng hóa bán ra hoặc nhập khẩu (cục nóng, cục lạnh) vẫn thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB như đối với sản phẩm hoàn chỉnh (điều hòa hoàn chỉnh).”.
Căn cứ hướng dẫn trên:
1. Trường hợp các cơ sở kinh doanh nhập khẩu ký hợp đồng với nhà thầu lắp đặt thiết bị trong nước về việc cung cấp hệ thống điều hòa trung tâm trên 90.000 BTU, giao hàng tùy thuộc vào tiến độ thi công công trình (hệ thống điều hòa này được nhập khẩu thành nhiều lần nhiều chuyến) để không phải tính nộp thuế TTĐB đối với từng lần nhập khẩu là các chi tiết của thiết bị nhập khẩu như cục nóng hoặc cục lạnh thì hồ sơ cần xuất trình với cơ quan hải quan gồm:
- Bản sao Hợp đồng mua bán hệ thống điều hòa trung tâm với nhà thầu thi công trong nước, trong hợp đồng phải thể hiện đây là thiết bị đồng bộ có công suất trên 90.000 BTU, mới 100% được nhập khẩu nguyên chiếc theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất kèm theo bảng kê số lượng các chi tiết của thiết bị nhập khẩu.
- Sơ đồ kết nối hệ thống điều hòa trung tâm có xác nhận của đơn vị nhập khẩu và nhà thầu thi công.
- Chứng thư giám định về công suất và tính đồng bộ của thiết bị nhập khẩu, đồng thời các bộ phận tách rời (cục nóng, cục lạnh) hoặc nhóm các bộ phận tách rời của thiết bị không thể tự hoạt động độc lập do cơ quan giám định có thẩm quyền theo quy định của pháp luật cấp.
Trường hợp từng bộ phận tách rời hoặc một số bộ phận tách rời lắp được thành một máy điều hòa nhiệt độ hoàn chỉnh, có công suất từ 90.000 BTU trở xuống hoạt động độc lập không cần kết nối với hệ thống thì từng bộ phận này vẫn phải chịu thuế TTĐB.
- Bản cam kết của cơ sở kinh doanh nhập khẩu về việc sử dụng hàng nhập khẩu đúng mục đích và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam kết của mình.
2. Căn cứ vào hồ sơ xuất trình của đơn vị, cơ quan hải quan lập phiếu theo dõi trừ lùi như phụ lục kèm theo để theo dõi quản lý.
Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc đề nghị các đơn vị phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu, xử lý./.  


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam;
- Vụ PC, TCT, TCHQ;
- Lưu: VT, CST (CST2).
TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
Vũ Văn Trường

PHỤ LỤC
PHIẾU THEO DÕI TRỪ LÙI CÁC CHI TIẾT NHẬP KHẨU CỦA HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM CÓ CÔNG SUẤT TRÊN 90.000 BTU NHẬP KHẨU
Số tờ ….
Tờ số…..
PHIẾU THEO DÕI, TRỪ LÙI CÁC CHI TIẾT NHẬP KHẨU CỦA HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM CÓ CÔNG SUẤT TRÊN 90.000 BTU NHẬP KHẨU
1. Kèm theo bảng kê số lượng các chi tiết nhập khẩu của hệ thống điều hòa trung tâm có công suất trên 90.000 BTU nhập khẩu của hợp đồng số….; ngày … tháng … năm .............................................................................
2. Tên tổ chức/cá nhân:.......................................... ; Mã số tổ chức/cá nhân .........................
3. Địa chỉ trụ sở tổ chức/cá nhân:...........................................................................................
Số TT
Số, ký hiệu, ngày tờ khai hải quan
Tên hàng, quy cách phẩm chất
Đơn vị tính
Hàng hóa nhập khẩu theo tờ khai hải quan
Hàng hóa còn lại chưa nhập khẩu
Công chức hải quan thống kê, trừ lùi ký tên, đóng dấu công chức
Lượng
Trị giá
Lượng
Trị giá
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Cơ quan hải quan cấp Phiếu theo dõi, trừ lùi
(Ký tên; đóng dấu)

Ghi chú:
- Số tờ, tờ số và các tiêu chí tại các mục 1, 2, 3, 4 do Hải quan nơi cấp phiếu theo dõi, trừ lùi ghi. Khi cấp phiếu theo dõi, trừ lùi, nếu 01 phiếu gồm nhiều tờ thì đơn vị Hải quan phải đóng dấu treo lên tất cả các tờ.
- Số liệu tại các cột từ 1 đến 9 của Phiếu do Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa ghi.
- Khi doanh nghiệp đã nhập khẩu hết hàng hóa theo Danh mục đã đăng ký thì Chi cục Hải quan cuối cùng thu lại Danh mục và Phiếu theo dõi trừ lùi của doanh nghiệp để nộp lại cho cơ quan hải quan nơi đăng ký ban đầu.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Copyright © . DIỄN ĐÀN XNK VIỆT NAM - Posts · Comments
Theme Template by BTDesigner · Powered by Blogger